ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

641

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

POST:


พนิตนาถ กอแก้ว

อยากสอบเรื่องระบบโค้วต้าTCATส่งแค่ใบสมัครได้เลยหรือต้องนำแฟ้มสะสมผลงานไปด้วยถ้านำแฟ้มสะสมผลงานไปด้วยถ้าแฟ้มหายทางมหาลัยจะรับผิดชอบหรือป่าวคะแต่ถ้าส่งแค่ใบสมัครอย่างเดียวก็ต้องนำแฟ้มสะสมผลงานไปให้วันที่มหาลัยเรียกในวันที่21เมษาใช่ไหมค่ะรบกวนสอบถามหน่อยคะ

08/01/2561 | phone
nattapol.j

พนิตนาถ กอแก้ว
ส่งเอกสารการสมัคร และสำเนา Portfolio (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยครับ

15/01/2561 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม