สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561          สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
 

 
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: