สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบกลาง TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ และรอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และรับสมัครนักศึกษา รอบพิเศษ

   

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS)  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และรับสมัครนักศึกษาพร้อมสอบคัดเลือก รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: