สวท. จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระบบการรับสมัครนักศึกษา  (ร่าง)ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  และ (ร่าง)ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: