สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน


      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกรรมการ
 

 

ภาพ/ข่าว  :  ทัตเทพ , เสาวลักษณ์ ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: