สวท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: