สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและแผน เป็นประธานการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: