สวท. จัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง และกำหนดมาตรการการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ และเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 5.2 และ 5.3 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: