สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม

 

 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: