สวท.จัดการประชุมจัดตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมจัดตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  เพื่อดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน
 

 


 

ภาพ/ข่าว  : ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม