สวท. จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ปรีชา ณัฐพล
จัดทำโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม