สวท.จัดโครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”


              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้คณะรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสร้างความเข้าใจ และสามารถนำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อการสร้างหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  สิริณัฐ, ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม