สวท. ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปรเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
             นายชาติชาย เขียวมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปรเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ ระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3  หัวข้อ “วิจัยสหวิทยาการและ นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรม สู่สังคม และสร้างเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 


ภาพ/ข่าว  :  วุฒิชัย ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม