สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560
          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม