สวท.จัดโครงการการจัดการความรู้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการการจัดการความรู้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และศึกษาดูงาน  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ และระบบสารสนเทศในการให้บริการ เพื่อนำมาประยุกต์กับการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม