สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


 

                  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่วนงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาmuj 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการศึกษาเข้าสู้ที่ประชุมคณะกรรมการขออนุมัติผลการศึกษา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกรรมการ


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม