สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2560                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่เหมาะสม อละสมควรได้รับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
                      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา               ประธานกรรมการ
                      2. อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ                                  รองประธานกรรมการ
                      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน                          กรรมการ
                      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร                   กรรมการ
                      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี                  กรรมการ
                      6. อาจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง                                   กรรมการ
                      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ            กรรมการ
                      8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธนู  ทดแทนคุณ       กรรมการ
                      9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร  ขจรไชยกุล                    กรรมการ
                      10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์                      กรรมการ

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                       

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม