มรภ.เทพสตรี มาศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม