สวท. จัดโครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560”


                 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการโครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560” เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม