สวท. จัดประชุม “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้งที่ 5/2560 ประจำปีการศึกษา 2559”
​     สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม "คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2560 ประจำปีการศึกษา 2559" เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทุกรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์           เป็น ประธานการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม