Regis.RUS

สวท. บรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว  ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม และ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำบัตรนักศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน การลงทะเบียนเรียนการใช้ระบบทะเบียนและประมวลผล และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่       

 


                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม