สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม "คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560" ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือนเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  ณ ห้อง 23118 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: