สวท.นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันและเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน


     

   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันและเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิน 6 ผลงาน และได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
    ชื่อผลงาน การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อลดทอนสัญญาณการรบกวนของเสียงด้วยการแปลงฟูเรียแบบไม่ต่อเนื่อง
    นักศึกษาเจ้าของผลงาน นางสาวนภัสสร  เปียปั่น 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม
    ชื่อผลงาน ชุดสัญญาณเตือนการลักลอบใช้ไฟและการต่อคร่อมมิเตอร์ 3 เฟส
    นักศึกษาเจ้าของผลงาน นายวิรุฬ  แรงเขตกรรม และนายสุทธิเกียรติ  ทวงจันทึก
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฎฐา, ปิยะณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: