สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องบริการนักศึกษา 2 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: