สวท. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งบุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4   หัวข้อ "บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 2 ราย ดังนี้
          -
นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี  หัวข้อ "การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ"
          -
นางสาวลลิตญา  ผดุงโอษฐ หัวข้อ "การศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรสถาบันและสำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา" 
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: