สวท.ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามนโยบายคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

 

​จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​

POST: