สวท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561  เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณดังกล่าว  เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561   ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง 320218 ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและแผน เป็นประธานกรรมการ
 

POST: