สวท. รับการตรวจแบบประเมินความเสี่ยงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจแบบประเมินความเสี่ยง จากสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ(อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: