สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุม "คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561" ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตัวบ่งชี้ และกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: