สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: