ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์บรรจุใหม่ ในหัวข้อ “ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์บรรจุใหม่ ในหัวข้อ “ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: