สวท.จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: