ประมวลภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประมวลภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น 2

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: