สวท.ดำเนินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงพื้นที่ตรวจในส่วนนโยบายและการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส+3 และห้องสำนักงาน  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม 5ส+3 เป็นประจำทุกปี
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: