สวท.จัดประชุมชี้แจงการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมชี้แจงการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรทุกรายที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อดำเนินการตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เมื่อปีการศึกษา 2561

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: