สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  เพื่อดำเนินการจัดทำแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (บส.1) และแผนบริหารความเสี่ยง (บส.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562   ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและแผน เป็นประธาน

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: