กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

950

>>>คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์<<< 

ระดับปริญญาตรี  ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
 สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต : พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,700 บาท
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 สวท.21 คำร้องขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ขอเอกสารทางการศึกษา :ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 สวท.21 คำร้องขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ขอเอกสารทางการศึกษา  : ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาฉบับละ 50 บาท
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์
 ยื่นคำร้อง สวท.21 คำร้องขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ขอเอกสารทางการศึกษ : ค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาท 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62

 

 

POST: