สวท. จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการรวบรวม ความต้องการของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบบัณฑิตศึกษา และระบบสหกิจศึกษา เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: