สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เพื่อดำเนินการตรวจสอบตารางสอน ภาระการสอนของอาจารย์ และตารางเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ให้ถูกต้องตรงกัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: