กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณากรอกแบบฟอร์มภายในวันที่  29 มกราคม 2564

>>> แบบฟอร์มแจ้งที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบแสดงผลการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<<

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มีหนังสือมอบฉันทะ  Download
2. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*ผู้ขอรับเอกสารโปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้นำติดตัวมาด้วย  (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ มาติดต่อเด็ดขาด)

(ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

***ผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19***

POST: