รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

779

รายการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิ เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์  (ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561)
   7. ลงทะเบียน MyTCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
   8. จุดบริการรับชำระเงิน
   9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม