สวท.รับรางวัลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประเภทสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับรางวัล "การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประเภทสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560" จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับ คุณสิริณัฐ  วัฒน์ศรี หัวหน้างานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรางวัล "คนดีศรีสุวรรณภูมิ" เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: