สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะกรรมการจากคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: