สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2553-2561 และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สิ้นไตรมาสที่ 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 320311 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นกรรมการ
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: