เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

รายการ
ไฟล์ข้อมูล
   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ :  1. รายวิชาเปิด นักศึกษาทุกคณะสามารถตรวจสอบได้ที่ระบบทะเบียนนักศึกษา (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

                    2. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในกระดานสนทนาของระบบทะเบียนและประมวลผล

 

POST: