สวท. รับการตรวจประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: