กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นนทบุรี

1148

หมายเหตุ : ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 นักศึกษาที่ไม่ได้รับบัตรนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขาที่กำหนด

- ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ติดต่อขอรับได้ที่สาขาเจ้าพรหม

- ศูนย์นนทบุรี ติดต่อขอรับได้ที่ สาขาสะพานพระนั่งเกล้า

- ศูนย์สุพรรณบุรี ติดต่อขอรับได้ที่สาขาสุพรรณบุรี

POST: