สวท. ประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์ Electronic Data Captureสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture) และช่องทางการชำระเงินออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และสามารถผ่อนชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: