สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เพื่อรับฟังการนำเสนอ "Oxford Placement Test" จาก Oxford University Press, ELT Division, Thailand และกิจกรรมที่ 2 เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมดำเนินการการทดสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: