ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี และ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม "สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill" เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในรูปแบบ Modular Education และ/หรือ Modular Curriculum และเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: